Gladsaxe Symfoniorkester

Generalforsamlingen


Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2016

Formandsberetning

Formandsberetning

Formandsberetning

Mødereferat

Mødereferat

Mødereferat

Bilag:
"Koncerter i Perioden 2013"

Bilag:
"Koncerter i Perioden 2014"

Bilag:
"Koncerter i Perioden 2015"Formandsberetning 2016

Generalforsamling den 14. marts 2016 Mørkhøj Skole

Prøver og koncerter: Der henvises til oversigten. Vi har haft 28 prøver i 2015, lidt færre end 2014 med 30 prøver. Det er lidt afhængigt af, hvordan datoerne falder i året. Til prøverne er der pænt fremmøde - god disciplin og koncentration. På blæsersiden søges der altid skaffet vikar ved fravær. Der er gennemført 2 nytårskoncerter, 2 forårskoncerter og 2 efterårskoncerter – alle koncerter med en generalprøve. Ved nytårskoncerterne har der været et pænt antal publikum, ellers er fremmødet svingende, afhængig af program og sted.
2015 har ligesom tidligere år været gennemført med skiftende dirigenter. Kvaliteten har været svingende. Det var et meget positivt forløb med Kristoffer Kaas, som tilførte orkesteret energi og kvalitet, der udmøntede i at orkestret spillede koncerter på et niveau, der var noget af det bedste i orkestrets historie. Piotr Gasior var igen dirigent ved nytårskoncerterne og igen blev de lige så festlige, som nytårskoncerter skal være. I efteråret 2016 vil Kristoffer Kaas igen stå i spidsen for orkestret, lige som Piotr Gasior igen vil tage sig af nytårskoncerterne.


Medlemmer: Aktive medlemmer ved årets udgang er 8 ( 8 i 2014) medlemmer på 1.violin, 6 (8) medlemmer på 2. violin, 3 (3) medlemmer på viola, 7 (8) medlemmer på cello, 3 (3) medlemmer på bas, 8 medlemmer træblæsere, 2 (3) medlemmer på horn, 2 medlemmer messing, 39 (43) medlemmer i alt.

Sidste års stigning i medlemsantallet er desværre afløst af et fald. Det er stadig en udfordring at skaffe strygere, og desværre gør det sig også gældende på messingside. Det var ønskeligt med 4 faste horn samt 2 trompeter. Der arbejdes med at får flere medlemmer, men denne opgave er ikke alene en bestyrelsesopgave, men en opgave for alle medlemmer i orkestret. Vi bør kunne tiltrække musikere med det spændende program, dygtige dirigenter og ikke mindst et ganske fint musikalsk niveau. Til koncerterne har alle stemmer været besat. Især til nytårskoncerterne har der været behov for slagtøjsspillere.


Venner: I foråret 2016 blev det besluttet at ændre ordningen for GAS venner. Nu er det en kreds af interesserede, som har givet os deres mail adresse, og som vi vil tilsende mails om kommende koncerter. Der er ingen økonomiske forpligtelser eller fordele ved ordninhgen.


Bestyrelsen har holdt 4 ordinære bestyrelsesmøder. Bestyrelsen blev konstitueret med Poul Hansen, som formand, Peder Krabbe som næstformand, Jes Tovborg Jensen som kasserer.


Arbejdsopgaver: Stor tak til alle som har påtaget sig en opgave, alle har vist sig positive når en opgave/et problem skulle løses. Af større opgaver skal nævnes

Gennemførelse af koncert/skrivning af program mm Lone Jacobsen, Henrik Larsen
Fremskaffelse af noder Elly Bruunshuus Petersen
Styr på finanserne Jes Tovborg Jensen
Styr på det skrevne og medlemsliste Peder Krabbe
Venner Ingrid Klinth
Sørge for at det rigtige messing er der Ib Korning


Programudvalg: Ole Steen Nielsen, Jes Tovborg Jensen, Ole Sørensen, dirigenten, Ivan Petersen suppleant, og Karin Herjö er tilknyttet som konsulent mhp vurdering af stykkernes sværhedsgrad.


Økonomi: Vores driftsøkonomi ser rimelig ud. Der er fortsat behov for en stram styring, som dog ikke må gå ud over det musikalske. Således har der altid til koncerterne været det fornødne antal assistenter, så stemmerne var besat. Der er ingen planer om at ændre kontingentet. Hvor og når det er muligt at søge tilskud til koncerterne har det været forsøgt – Gladsaxe Kommune yder en større økonomisk støtte til gennemførelse af vores koncertvirksomhed.


Hjemmesiden: Der lægges et stort arbejde i at holde hjemmesiden opdateret, både så medlemmerne altid kan finde nødvendig information om prøver/repertoire men også så interesserede kan følge med i orkestret. Flere nye medlemmer har også henvist til hjemmesiden, og der kommer jævnligt uopfordrede henvendelser i alle instrumentgrupper med henvisning til siden.


Tiltag: Det er fortsat nødvendigt med en kraftig markedsføring af orkestret – både så vi kan tiltrække nye medlemmer og for at vores økonomi hænger sammen. Alt i alt spiller orkestret på et højt niveau og med et spændende repertoire. Det bør kunne tiltrække nye medlemmer.


Koncertsteder: Fremskaffelse af koncertsted til anden koncert er stadig et stort og væsentligt arbejde. Alle må gerne tænke og komme med inspiration.


Dette er den sidste beretning jeg aflægger som formand, da jeg ikke stiller op til genvalg. Jeg har beklædt posten i 5 år, og det har været en spændende periode. Orkestret har udviklet sig under skiftende dirigenter, vi har en hyggelig og afslappet omgangsform, og i bestyrelsen er der meget stor villighed til at påtage sig opgaver. Opgaverne bliver altid løst med stor ansvarsbevidsthed, hvorfor det har været ”nemt” at være formand.


8. marts 2016
Poul Hansen
formand


Tilbage til toppen


Mødereferat 2016

1) Valg af ordstyrer og referent
Poul Hansen tilbød sig som ordstyrer og blev valgt, ligesom Peder Krabbe som referent.
Ordstyreren konstaterede, at generalforsamlingen blev indkaldt ved mail den 9. februar, hvilket er 4 uger før, og i overensstemmelse med vedtægterne.


2) Formanden aflægger beretning og modtager spørgsmål
Poul Hansen gennemgik kort sin formandsberetning med henvisning til, at den var udsendt til medlemmerne d. 8/3 (for detaljer se særskilt dokument). Herunder blev nævnt:

 • Oversigt over afholdte prøver og koncerten
 • Vi har fortsat vores arbejde med skiftende dirigenter. Dette har i årets løb haft skiftende kvalitet og resultater. De to seneste forløb (efterår 2015 og nytår 2016) har været særdeles vellykkede.
 • Medlemstallet er lidt vigende. Det er afgørende vigtigt, at alle bidrager til arbejdet med at skaffe nye musikere. Det må være muligt, da vi er velfungerende, velspillende og spiller et attraktivt repertoire.
 • GAS Venner er omstruktureret, så der ikke længere er penge involveret. Nu består GAS Venner primært af en kontakt-liste, hvor vi pr. e-mail kan informere om orkestrets aktiviteter – især kommende koncerter. Nye medlemmer til listen rekrutteres bl.a. ved fremlagt liste ved vores koncerter.
 • Bestyrelsens arbejde – herunder 4 afholdte møder i perioden
 • Programudvalgets arbejde. Bemærk, at Elly Bruunshuus Petersen indgår heri med nøglerollen som nodearkivar.
 • Markedsføring af orkesteret er vigtig, og kræver en del kræfter.
 • Dette er Pouls sidste formandsberetning, idet han ikke genopstiller

Der var følgende bemærkninger til formandens beretning.

 • Vores hjemmeside skal afspejle alle kommende planlagte koncerter, datoer mm. Dette tager bestyrelsen til efterretning.

Derefter blev formandens beretning godkendt.


3) Kasseren aflægger regnskab for foregående kalenderår
Jes Tovborg gennemgik og kommenterede det revisorgodkendte regnskab, som blev omdelt på mødet.
Indtægterne har været lidt lavere end året før; men sammen med resultatet af afholdte koncerter giver året et lille overskud, hvilket er glædeligt, og medfører at foreningen fortsat har en egenkapital, som anses for passende.
Efter besvarelse af et par spørgsmål blev regnskabet godkendt.


4) Debat om orkesterets tilstand og fremtid

Debatten havde især disse emner:

 1. Dirigenter
  Vi arbejder pt. med en spændende dirigent, Vincenzo Milletari, ligesom vores plan for resten af året er rigtig god, og vi glæder os til at gense Kristoffer Kaas i efteråret.
  I samarbejdet med Vincenzo er det vigtigt, at vi holder koncentration og kampgejsten oppe, idet han både har meget at byde på og stiller store krav til os i det krævende Beethoven-repertoire.
  Flere udtrykker stor tilfredshed med ham som dirigent.
  Bestyrelsen minder om tidligere aftale om, at enhver kritik eller forslag til ændringer i dirigenternes arbejdsform stiles til bestyrelsen.
  Bestyrelsen modtager meget gerne medlemmers ideer og forslag til kommende dirigenter.
 2. NytårskoncerterEt medlem gør opmærksom på, at vores nytårskoncerter bør være længere end ca 1 time og bør inkludere en pause. Dette ønske har flere publikummer udtrykt.
  Dette blev diskuteret. Der synes at være enighed om, at ca 1 time og 10 minutter spilletid samt en indlagt pause er passende.
  Der blev efterlyst, at vi byder på et glas bobler og kransekage eller lignende til vores nytårskoncerter. Bestyrelsen svarer, at det har vi gjort før med succes, og at det udmærket kan gentages; men at det afhænger af spillested mm. For eksempel kan vi ikke gøre det i mange af kirkerne

5) Valg

 1. FormandPoul Hansen stiller ikke op igen.
  Henrik Larsen er villig til valg (for et år ad gangen). Henrik vælges (jf. vedtægterne) for et år.

 2. 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer
  Lone Jacobsen er på valg og genopstiller. Lone genvælges.
  Jes Tovborg, kasserer, er på valg og genopstiller ikke.
  Ivan Bruunshuus Petersen stiller op og vælges.
  Elly Bruunshuus Petersen og Peder Krabbe er ikke på valg og fortsætter i bestyrelsen.
  Som nyt menigt medlem (efter Henrik Larsen) opstiller Alice Christensen og vælges.

  Suppleanter:
  Merete Klammer genopstiller og vælges.
  Der er ikke andre, som ønsker opstilling til valg til suppleant.

 3. 1 revisor og 1 revisorsuppleant
  Ivan afgår som revisor, idet han tiltræder som kasserer. Ole Sørensen opstiller og vælges
  Poul Hansen opstiller som revisorsuppleant og vælges.

 4. 3 medlemmer til programudvalget og 1 suppleant
  De nuværende medlemmer af programudvalget er følgende:
  Elly Bruunshuus Petersen, Jes Tovborg, Ole Sørensen, Ole Steen Nielsen, og suppleant Ivan Petersen. Karin Herjö indgår desuden som konsulent. Den aktuelle dirigent indgår desuden i arbejdet.

  Alle fortsætter gerne i udvalget, som derpå genvælges.

Tak
Efter ovenstående valg takkede den nyvalgte formand, Henrik Larsen, for valget og derefter især for følgende store og afgørende bidrag til orkestrets løbende drift gennem adskillige år:

 • Margit Nielsen – som billet-sælger (Ole Steen Nielsen overbringer takken)
 • Jes Tovborg – som kasserer
 • Poul Hansen – som formand (og som den, der indfører den nye formand i jobbet)


6) Fastsættelse af næste års kontingent for aktive og passive medlemmer
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 1000 kr. halvårligt for aktive.
Dette vedtages.


7) Indkomne forslag til vedtægtsændringer
Der var ikke indkommet forslag.


8) Eventuelt

Her blev en række ideer og kommentarer vendt – kort opsamling:

 • Ideer til nyt repertoire – alle kan komme med gode ideer til Elly, nodearkivar. Elly vedligeholder en ide-base.
 • Et medlem ønsker, at oplæg til repertoire lægges ud til alle medlemmer, før det besluttes for drøftelse.
  Bestyrelsen gør rede for, at dette ikke er processen. Ifølge vedtægterne lægger programudvalget op til repertoirevalg, mens bestyrelsen beslutter dette endeligt. Der henvises til muligheden for at komme med gode ideer og input. Disse vil blive modtaget og overvejet positivt.
 • Det er vigtigt, at vores repertoireplan frem i tiden fremgår af hjemmesiden.
  Processen er, at Ole Steen Nielsen laver en liste med planen. Derefter skal bestyrelsen sikre, at den afspejles på hjemmesiden.
 • Et medlem gør opmærksom på, at der godt kan skænkes et glas bobler eller lignende til nytår i visse af Gladsaxes kirker.
 • Et stort emne var rekruttering af nye medlemmer og strategi og tiltag i denne retning. Hertil fremkom en del ideer og kommentarer:
  • Fokus på segmentet 40+ (snarere end de helt unge)
  • Forslag: Samarbejde med lokale musikskoler:
   Hertil kommenterer et medlem, at det vanskeliggøres yderligere af skolereformen, og at det vil være bedre at gå til de private musiklærere, som ofte også har ældre elever.
  • Forslag: Lad vores arbejde være rettet med musikskoleelevernes forældre, hvoraf nogle netop vil være i det omtalte 40+ segment.
  • Forslag: Se på den nyligt udkomne rapport fra DAOS om rekruttering til amatørorkestrene
  • Forslag: Allerød Musikskole har via en stor donation igangsat bygning af en musiksal. Vi kan søge kontakt med skolen og arbejde på at komme ind og spille dér og samtidigt udvikle kontakterne med skolen.


Herefter blev mødet hævet - med tak for alles medvirken i god ro og orden, samt tak til ordstyreren, Poul Hansen.


Referent: Peder Krabbe


Ordstyrer: Poul HansenTilbage til toppen


Bilag: "Koncerter i Perioden 2015"

Koncerter/program

Ordinære prøver

Generalprøve

Koncerter

Nytårskoncert 2015
Rossini: Ouverture Italienerinden i Algier
W.A. Mozart: Koncert nr 2 for Horn og orkester. KW 417
Solist: Ivan Petersen
Franz von Suppé: Boccaciomarch
Knud Åge Riisager: Slaraffenland suite
Alb W Ketelby: På et persisk marked
E Waldteufel: Skøjteløbervalsen
Dirigent: Piotr Gasior

2 prøver

1

18/1
19/1

Forår 2015
Ludwig van Beethoven: Af balletten Prometheus – udvalgte stykker
Max Bruch: Kol Nidrei for cello og orkester
Solist: Helene Jerg
Bo Andersen: Balli Antiche Veneziane
Peter Tchaikovsky: Koncertsuite fra balletten Tornerose
Dirigent: Alexander Christensen

10 prøver

1

25/4
26/4

Efterår 2015
Ludwig van Beethoven: Koncert for violin og orkester i D-dur, op.61:
Solist: Christine Pryn
W.A. Mozart: Ouverturen til ”Bortførelsen fra Seraillet” K.384
Georges Bizét: L’Arlesienne Suite nr. 2
Dirigent: Kristoffer Kaas

11 prøver

1

7/11
8/11

Nytår 2016
Johann Strauss d.æ.: Egyptischer Marsch
Johann Strauss d.y.: Orlofsky´s Couplet
Johann Strauss d.æ: Keiser Walzer
Franz Lehar: Vilja Lied
Hans Chr. Lumbye: Københavns Jernbane Dampgalop
Georges Bizet: Habanera fra Carmen
Johannes Brahms: Ungarsk dans nr 7&6
Luigi Adriti: Il Bacio (Kysset)
Josef Strauss: Feuerfest polka
Dirigent: Peter Piotr Gasior
Solist: Sophie Thing-Simonsen

5 prøver før jul

I alt

28 prøver

3

6 koncerter


Tilbage til toppen


Formandsberetning 2015

Generalforsamling den 9.marts 2014 Mørkhøj Skole.

Prøver og koncerter: Der henvises til oversigten. Vi har haft 30 prøver i 2014, lidt flere end 2013 med 26 prøver. Det er lidt afhængigt af, hvordan datoerne falder i året. Til prøverne er der pænt fremmøde - god disciplin og koncentration. På blæsersiden søges der altid skaffet vikar ved fravær. Der er gennemført 2 nytårskoncerter, 2 forårskoncerter og 2 efterårskoncerter – alle koncerter med en generalprøve. Ved nytårskoncerterne har der været et pænt antal publikum, ellers er fremmødet svingende, afhængig af program og sted.
2014 har ligesom tidligere år været gennemført med skiftende dirigenter. Det er stadig udviklende for orkestret, men for sikre lidt kontinuitet stiles der mod, at nogle dirigenter går igen fra projekt til projekt. Således har Piotr Gasior været på ”besøg” to gange. Magnus Fryklund, en yngre lovende dirigent, stod for efterårets projekt. Det var spændende og meget udviklende at arbejde sammen med ham.


Medlemmer: Aktive medlemmer ved årets udgang er 8 ( 7 i 2014) medlemmer på 1.violin, 8 (7) medlemmer på 2. violin, 3 (2) medlemmer på viola, 8 (7) medlemmer på cello, 3 (3) medlemmer på bas, 8 medlemmer træblæsere, 3 medlemmer på horn, 3 medlemmer messing, 44 (40) medlemmer i alt.

En lille stigning i medlemstallet, en stigning som vi er stolte af, da det er meget vanskeligt at skaffe strygere, og netop på det punkt er stigningen sket. Drypvis kommer der nye medlemmer til. Flere på anbefaling. Fremskaffelse af messing har fungeret fint, og alle messingstemmer er besat til koncerterne.


Venner: Vi har 20 GAS venner


Bestyrelsen har holdt 4 ordinære bestyrelsesmøder. Bestyrelsen blev konstitueret med Poul Hansen, som formand, Peder Krabbe som næstformand, Jes Tovborg Jensen som kasserer.


Arbejdsopgaver: Stor tak til alle som har påtaget sig en opgave, alle har vist sig positive når en opgave/et problem skulle løses. Af større opgaver skal nævnes.

Gennemførelse af koncert/skrivning af program mm Lone Jacobsen, Kjeld Jakobsen
Fremskaffelse af noder Ole Steen Nielsen
Styr på finanserne Jes Tovborg Jensen
Styr på det skrevne og medlemsliste Peder Krabbe
Venner Ingrid Klinth
Sørge for at det rigtige messing er der Ib Korning


Programudvalg: Ole Steen Nielsen, Jes Tovborg Jensen, Benny Melgaard, dirigenten, Ivan Petersen suppleant, og Karin Herjö er tilknyttet som konsulent mhp vurdering af stykkernes sværhedsgrad.


Økonomi: Vores driftsøkonomi ser rimelig ud. Der er fortsat behov for en stram styring, som dog ikke må gå ud over det musikalske. Således har der altid til koncerterne været det fornødne antal assistenter, så stemmerne var besat. Der er ingen planer om at ændre kontingentet. Hvor og når det er muligt at søge tilskud til koncerterne har det været forsøgt – Gladsaxe Kommune yder en større økonomisk støtte til gennemførelse af vores koncertvirksomhed.


Hjemmesiden: Der lægges et stort arbejde i at holde hjemmesiden opdateret, både så medlemmerne altid kan finde nødvendig information om prøver/repertoire men også så interesserede kan følge med i orkestret. Flere nye medlemmer har også henvist til hjemmesiden, og der kommer jævnligt uopfordrede henvendelser i alle instrumentgrupper med henvisning til siden.


Tiltag: Det er fortsat nødvendigt med en kraftig markedsføring af orkestret – både så vi kan tiltrække nye medlemmer og for at vores økonomi hænger sammen. Alt i alt spiller orkestret på et højt niveau og med et spændende repertoire. Det bør kunne tiltrække nye medlemmer.


Koncertsteder: Fremskaffelse af koncertsted til anden koncert er stadig et stort og væsentligt arbejde. Alle må gerne tænke og komme med inspiration.


22. februar 2015
Poul Hansen
formand


Tilbage til toppen


Mødereferat 2015

1) Valg af ordstyrer og referent

Inge Marie Svane vælges som ordstyrer og Peder Krabbe som referent. Generalforsamlingen blev indkaldt ved mail den 22. januar, hvilket er 4 uger før, og i overensstemmelse med vedtægterne.


2) Formanden aflægger beretning og modtager spørgsmål

Poul Hansen gennemgik kort sin formandsberetning med henvisning til, at den var udsendt til medlemmerne d. 4/3. Herunder blev nævnt:


 • Orkesterets arbejde med skiftende dirigenter
 • Medlemstallet, som er svagt stigende, hvilket er glædeligt
 • Orkestrets økonomi, som balancerer nogenlunde, omend 2. koncerterne påfører os et underskud
 • Gode ideer til spillesteder for disse 2. koncerter efterlyses. Henvendelse herom til Lone Jacobsen, som gør et stort arbejde med at koordinere omkring vores koncerter
 • Gode ideer til markedsføring af orkestret med henblik på at skaffe nye medlemmer modtages også gerne

Der var ingen bemærkninger til formandens beretning.


3) Kasseren aflægger regnskab for foregående kalenderår

Jes Tovborg gennemgik det uddelte, revisorgodkendte regnskab, der ikke på nogen måde afviger fra det typiske eller forventede. Der er for 2014 et ganske lille underskud.
Efter besvarelse af et par spørgsmål blev regnskabet godkendt uden bemærkninger.


4) Debat om orkesterets tilstand og fremtid

Indledningen til debatten havde især disse emner:


 1. Udtalelse om orkestret
  Poul oplæste en udtalelse, som Piotr Gasior har skrevet om orkestret. Den er ganske positiv, og understøtter Pouls generelle opfattelse, at vi er i en god udvikling og kan se på fremtiden med nogen fortrøstning.
 2. Dirigenter
  Poul beskrev forløb og status omkring de seneste dirigenter orkesteret har samarbejdet med, herunder muligheder for at fortsætte samarbejdet i nye forløb. Dialogen og afklaringen herom pågår pt.
 3. Koncertsteder
  Gladsaxe kommune har henvist os til at finde et andet spillested i kommunen end Rådhuset. Senest med begrundelsen, at vi ikke må tage entre i Rådhuset. Bestyrelsen har besluttet at gennemføre forårskoncerten i Rådhuset (uden entre) og arbejde videre med valg af spillested fremover.
 4. Praktik omkring opstilling før / oprydning efter koncerterne
  Lone er på vej med et oplæg til sikring af tilstrækkeligt mandskab til dette.
 5. Disciplin ved prøverne
  Lad os genfinde lidt mere af gode arbejdsform, som blev indført i efteråret 2014 med Magnus. Desuden fastholde respekten for den placeringsplan for strygerne, som koncert-mestrene skal lave i god tid før hver prøve.


Herefter blev debatten givet helt fri, og der var en livlig debat om blandt andet:


 1. Dirigenter - herunder: Fordele og ulemper ved de forskellige samarbejder og forløb. Generelt blev det opfattet som positivt, at vi også bruger unge dirigenter. Det blev diskuteret at der er mange forskellige opfattelser i orkesteret af hvor succesrigt samarbejdet med de forskellige dirigenter er. Der blev ikke konkluderet på disse forskellige opfattelser – udover, at det er en fordel at have skiftende dirigenter, da der netop er forskellige behov og ønsker blandt medlemmerne. Samtidigt udgør dette dog en væsentlig ekstra opgave for især formanden.
 2. Bestyrelsen arbejder videre med dirigentvalg – herunder også løsninger for efteråret 2015. Det er pt hensigten at Piotr dirigerer nytårskoncerterne.
 3. Spillesteder: Det blev foreslået at se nærmere på et spillested på Magle Torv i Gladsaxe.
 4. Repertoiret: Der var roser til programmet for seneste nytårskoncert.


5) Valg

 1. Formand: Poul Hansen genvælges. Poul gør opmærksom på, at der næste år skal findes en anden formand.
 2. 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  Bestyrelsesmedlemmer:

  Ole Steen Nielsen og Kjeld Jakobsen genopstiller ikke
  Der vælges: Piet Rose og Henrik Larsen
  Lone Jacobsen, Jes Tovborg og Peder Krabbe genopstiller og vælges
  Suppleanter:
  Merete Klammer genopstiller og vælges
  Pernille Seiffert genopstiller ikke. Der vælges: Elly Bruunshuus Petersen
 3. 1 revisor og revisorsuppleant
  Ivan Petersen og Ole Sørensen genvælges
 4. 3 medlemmer til programudvalget og 1 suppleant
  Jes Tovborg, og suppleant Ivan Petersen genvælges. Karin Herjö indgår desuden.
  Ole Steen Nielsen (nodearkivar) og Benny Melgaard træder ud.
  I stedet vælges Piet Rose (indtræder som nodearkivar) samt Ole Sørensen.
  Tak
  Poul takkede for store bidrag til orkestrets drift:
  1. Ole – mange års nodearkivar
  2. Kjeld – udarbejdelse af meget informative programmer
  3. Bodil Johannsen – stor indsats i bestyrelsen i mange år (udtrådte for et år siden)


6) Fastsættelse af næste års kontingent for aktive og passive medlemmer
Uændret: 1000 kr. halvårligt for aktive, og 150 kr. helårligt for passive (venner)


7) Indkomne forslag til vedtægtsændringer
Der var ikke indkommet forslag.


8) Eventuelt
Her blev en række ideer og kommentarer vendt – kort opsamling:

 • Opsamling af e-mail adresser på vores koncert-tilhørere, og dermed kunne kommunikere med dem for eks. før efterfølgende koncerter.
 • Sikre annoncering af koncerterne på Kultunaut (det sker via indrapportering til DAM). Det foreslås, at der også indlægges en fast tekst om orkestret.
 • Undersøge anvendelse af systemet ’Billetto’ til salg af billetter før vores koncerter
 • Overveje anvendelse af Facebook til ’reklame’ for orkestret
 • Udsende meddelelser til ’Venner’ via e-mail.
 • Spare udgifter til tryk af plakater – der var mange fortalere for at bevare dem.
 • Invitere venner og bekendte ved at viderefordele den interne mail med koncert-plakaten. Det fungerer fint.Herefter blev mødet hævet - med tak til

Ordstyrer: Inge Marie Svane

Referent: Peder Krabbe


Tilbage til toppen


Bilag: "Koncerter i Perioden 2014"

Koncerter/program

Ordinære prøver

Generalprøve

Koncerter

Nytårskoncert 2014
Rossini, Il signor Bruschino, ouverture
Haydn, Trompetkoncert i Es dur
Joh Strauss d.y. An der schönen blauen Donau
Richard Rodgers, Oklahoma potpourri
Lumbye, Britta Polka
Joh Strauss d.y. Tritsch Tratsch polka
Dirigent: Erik Jakobsson
Solist: Julia Severinsen, trompet

2 prøver

1

18/1
19/1

Forår 2014
J. Sibelius Karelia suite.
E, Grieg Per Gynt suite nr 2.
Lars Erik Larsson Pastoral suite.
P.E. Lange Muller Forspil til Renaissance.
Dirigent: Piotr Gasior

12 prøver

1

10/5
11/5

Efterår 2014
Verdi ouverture til operaen Skæbnens Magt
Richard Strauss Serenade op 7 for blæsere
Cesar Franck Symfoni i D mol
Dirigent: Magnus Fryklund

10 prøver

1

1/11
2/11

Nytår 2015
Rossini Ouverture Italienerinden i Algier
W.A. Mozart Koncert nr 2 for Horn og orkester. KW 417
Franz von Suppé Boccaciomarch
Knud Åge Riisager Slaraffenland suite
Alb W Ketelby På et persisk marked
E Waldteufel Skøjteløbervalsen
Dirigent: Piotr Gasior
Solist: Ivan Petersen, horn

6 prøver før jul

I alt

30 prøver

3

6 koncerter


Tilbage til toppen


Formandsberetning 2014

Generalforsamling den 10.marts 2014 Mørkhøj Skole.

Prøver og Koncerter: Der henvises til oversigten. Det skal bemærkes, at prøverne er på samme antal som året før (2012 29 ordinære prøver og samme antal prøver i 2013). Til prøverne er der pænt fremmøde. Sidste på året har der været flere langtidssyge. På blæsersiden søges der altid skaffet vikar ved fravær. Koncerterne er gennemført med stor koncentration og med stor succes. Fremmødet til koncerterne har været svingende, og måske afhænger det af det program vi spiller.
Orkestret har fortsat successen med skiftende dirigenter. Det giver fortsat meget administrativt arbejde at "køre" nye dirigenter ind, men det overvejes rigeligt af det musikalske udbytte og det spændende ved at træffe nye mennesker, som gør tingene på en ny måde. Der er ikke to prøveforløb som er ens. Især prøveforløbet med Hans Erik Deckert vil blive husket for hans pædagogiske og engagerede arbejde med orkestret, som har sat positive spor.

Medlemmer: Aktive betalende medlemmer ved årets udgang er 7 ( 8 i 2013) medlemmer på 1.violin, 7 (8) medlemmer på 2. violin, 2 (4) medlemmer på viola, 7 (8) medlemmer på cello, 3 (2) medlemmer på bas, 8 medlemmer træblæsere, 3 medlemmer på horn, 3 medlemmer messing, 40 (44) medlemmer i alt.
Nedgangen i medlemmer skyldes strygersiden, og afspejler den "krise" som alle amatørorkestre befinder sig i. Koncerterne er altid gennemført med en pæn strygerbesætning, hvor assistenter har hjulpet. Fremskaffelse af messing har fungeret fint, og alle messingstemmer er besat til koncerterne.

Venner Vi har 20 GAS venner

Bestyrelsen har holdt 4 ordinære bestyrelsesmøder og 1 kort - ved mødet efter generalforsamlingen konstitueret sig med Poul Hansen, som formand, Bodil Johansen som næstformand, Jes Tovborg Jensen som kasserer.
Arbejdsopgaver: Opgaverne er jævnt fordelt blandt bestyrelsens medlemmer og andre og alle tager en god tørn.

 • Formand: Poul Hansen
 • Næstformand: Bodil Johansen
 • Kasserer: Jes Tovborg Jensen
 • Referent: Peder Krabbe
 • Nodearkivar: Ole Steen Nielsen
 • Programmer, plakater: Martine Rasmussen
 • Trykning i Børnecentret.: Bodil Johannsen
 • Ansvarlig for nye medlemmer:
  • 1. violiner: Merete Klammer
  • 2. violiner: Martine Rasmussen
  • Basser, celloer og bratscher: Ole Steen Nielsen
  • Nye blæsere: Ib Korning
 • GAS Venner: Ingrid Klinth
 • Bestyrelsens repræsentant i programudvalget: Jes Tovborg Jensen
 • Messingformand: Ib Korning
 • Postadresse hos DAOS: Poul Hansen
 • Forfriskninger koncert.: Kurt Werlinrud
 • Regissør: Jes Tovborg Jensen (der lukker), Kurt Werlinrud (der åbner) og lys Jørgen Sørrig Andersen
 • Program Lokalhistorisk Arkiv: Bodil Johannsen
 • Opslagstavlen: Ole Steen Nielsen
 • Medlemsliste: Peder Krabbe/Poul Hansen
 • Webmaster: David Svane/Poul Hansen
 • Strøgmaster: Knud Lambaa
 • Juleafslutning: 2013 Træblæserne
 • Sponsorer: Bodil Johansen
 • Slagtøjshjælpere: strygere før, blæsere efter koncert
 • Billet/programsælger: Margit Nielsen

PR-udvalg: PR-udvalg Martine Rasmussen, Bodil Johansen og Peder Krabbe. Første prioritet er at skaffe nye medlemmer.

Programudvalg: Ole Steen Nielsen, Jes Tovborg Jensen, Benny Melgaard, dirigenten, Ivan Petersen suppleant, og Karin Herjö er tilknyttet som konsulent mhp vurdering af stykkernes sværhedsgrad.

Økonomi: De sidste par år har vi fokuseret på økonomien, og det har givet gode resultater. Vi har været opmærksomme på at anden koncerten også skal give en indtjening. Derudover er kontingentet hævet de sidste år. Yderligere tiltag er ikke nødvendige på nuværende tidspunkt. Søgning i diverse fonde har ikke givet nogen tildeling.

Tiltag: Det er fortsat nødvendigt med en kraftig markedsføring af orkestret – både så vi kan tiltrække nye medlemmer og for at vores økonomi hænger sammen. Alt i alt spiller orkestret på et højt niveau og med et spændende repertoire. Det bør kunne tiltrække nye medlemmer.

Koncertsteder: Fremskaffelse af koncertsted til anden koncert er stadig et stort og væsentligt arbejde. Alle må gerne tænke og komme med inspiration.

5. marts 2014, Poul Hansen, Formand


Tilbage til toppen


Mødereferat 2014

1) Valg af ordstyrer og referent

Inge Marie Svane vælges som ordstyrer og Peder Krabbe som referent. Generalforsamlingen blev indkaldt ved mail den 23 januar, hvilket er 4 uger før, og i overensstemmelse med vedtægterne.

2) Formanden aflægger beretning og modtager spørgsmål

Poul Hansen gennemgik den uddelte formandsberetning. Herunder blev behandlet:

 • Arbejdet med skiftende dirigenter, som orkesteret har haft godt udbytte med.
 • De gennemførte tiltag omkring økonomien, som nu er i en bedre balance.
 • Der er behov for en stærk indsats for at markedsføre orkesteret især mhp. at skaffe nye medlemmer.

Der var ingen bemærkninger til formandens beretning.

3) Kasseren aflægger regnskab for foregående kalenderår

Jes Tovborg gennemgik det uddelte regnskab. Økonomien ser godt ud.
Nøgletallene for 2013 var:

 • Indtægter: 130.320 kr
 • Overskud: 6.650 kr

Regnskabet var revideret uden anmærkninger (men blev på mødet rost af revisor).
Der var ingen yderligere bemærkninger til regnskabet.

4) Debat om orkesterets tilstand og fremtid

Debatten havde især disse tre emner:

a) Skaffe flere aktive musikere

På mange områder er vi godt bemandede, men har dog behov for flere strygere. Vi drøftede en række tiltag for at få nye ind. Nogle af forslagene er allerede realiseret, mens andre skal gennemføres. Vi ser to målgrupper for denne indsats: Unge fra musikskolerne og lignende, samt aldergruppen 40+, der måske har haft instrumentet liggende på hylden og har lyst til at genoptage musikken. Vi skal tænke lokalt i Gladsaxe, men også og især komme bredere ud i musikalske sammenhænge.
Tiltag, som vi aftalte at fortsætte med:

 • Færdiggøre materiale til ophængning på biblioteker/musikskoler/universiteter samt til uddeling på stævner etc.
 • Samle noget tekst og billed-materiale til opslag på Facebook

b) Arbejdet med skiftende dirigenter.

Der var enighed om, at det er positivt med den nye inspiration, som dette giver. Dog er der grund til at overveje, om perioderne skal være lidt længere, end vi senest har haft det, så der måske arbejdes med samme dirigent i 1 år eller lidt længere.

c) Valg af koncertsted i Gladsaxe

Vi har besluttet at henlægge forårskoncerten til aulaen i Mørkhøj Skole især af hensyn til akustikken, som her er langt bedre end i Gladsaxe Rådhus. Der er både fordele og ulemper ved dette, men nu afprøver vi det til koncerten 10. maj.
Dette er stemt af med Forvaltningen i Gladsaxe, som er tilfredse, så længe vi afholder koncerten i kommunen.

5) Valg

a) Formand: Poul Hansen genvælges

b) 2 eller 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

Bestyrelsesmedlemmer:
Martine Rasmussen er udtrådt, og suppleant Kjeld Rasmussen er indtrådt og fortsætter.
Bodil Rasmussen udtræder. Nyvalg af Lone Jacobsen.
Jes Tovborg genopstiller og genvælges.
(Ole Steen Nielsen og Peder Krabbe er ikke på valg – begge fortsætter.)

Suppleanter:
Pernille Seiffert og Merete Klammer opstiller og bliver valgt.

c) 1 revisor og revisorsuppleant

Ivan Petersen og Ole Sørensen genvælges.

d) 3 medlemmer til programudvalget og 1 suppleant

Jes Tovborg, Ole Steen Nielsen, Benny Melgaard og suppleant Ivan Petersen genvælges.

6) Fastsættelse af næste års kontingent for aktive og passive medlemmer

Uændret: 1000 kr. halvårligt for aktive, og 150 kr. helårligt for passive.

7) Indkomne forslag til vedtægtsændringer

Der var ikke indkommet forslag.

8) Eventuelt

a) Bestyrelsen forespurgte, om der var interesse for at spise en fælles middag efter forårskoncerten lørdag d. 10. maj. Forventet prisniveau max. 300 kr + drikkevarer. Der var tilslutning til dette – og godt 20 af de tilstedeværende ville gerne deltage. Dette arbejder bestyrelsen videre med.

b) Det er planen at etablere et salg af øl / vand i pauserne til vores prøver.

c) Orkester-rejser blev drøftet. Hvis det skal tages op igen, så skal det være med et rejsemål, som ikke er for langt væk, og der skal være en massiv vilje og opbakning til arrangementet.

d) Programudvalget opfordrer medlemmerne til at komme med forslag til værker på vores kommende koncert-programmer.


Mødet sluttede kl 22.00 med tak til:

Ordstyrer: Inge Marie Svane

Referent: Peder Krabbe


Tilbage til toppen


Bilag: "Koncerter i Perioden 2013"

Koncerter/program

Ordinære prøver

Generalprøve

Koncerter

Nytårskoncert 2013
Dir. Peter Piotr Gasior
Solister Ivan Petersen, horn
B Smetana, Moldau
Mozart, Hornkoncert nr. 3
Gade, Tango Jalouise
Strauss, Frülingsstimmen
Strauss, Auf der Jagd Polka
Lumbye, Dronning Louise vals
Strauss, Radetzky march

1 prøve

1

19/1
20/1

Forår 2013
Dir. Andreas Fosdal
Solister Karin Herjö, violin, og Jes Gram, obo
Joh.Seb. Bach koncert for violin, obo og strygere c moll
Anton Bruckner, Symfoni nr. 4 Den Romantiske

11 prøver

1

4/5
5/5

Efterår 2013
Dir. Hans Erik Deckert
Solist Henrik Dam Thomsen, Cello
Jean Sibelius, Finlandia
Franz Schubert, Symfoni nr. 8 h moll ”Den Ufuldendte”
Edward Elgar, Koncert for cello og orkester

10 prøver

1

2/11
3/11

Nytår 2014
Dir. Erik Jakobsson
Solist Julia Severinsen, trompet
Rossini, Il signor Bruschino, ouverture
Haydn, Trompetkoncert i Es dur
Joh Strauss d.y. An der schönen blauen Donau
Richard Rodgers, Oklahoma potpourri
Lumbye, Britta Polka
Joh Strauss d.y. Tritsch Tratsch polka

4 prøver før jul

I alt

26 prøver

3

6 koncerter


Tilbage til toppen